Adatvédelem

A TRP Hungary Kft. ezúton tájékoztatja a Vásárlókat a https://shop.trphungary.com webcímen működő TRP Shop Webáruházi Vásárlói Adatbázisával (továbbiakban együttesen: Vásárlói Adatbázisok) kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

Jelen adatvédelmi tájékoztató hatályos szövege elérhető a shop.trphungary.com/adatvedelem webcímen.

Az adatvédelmi tájékoztató vonatkozásában az adatkezelő minden alaklommal, amikor annak szövege változik, intézkedik a hatályos tájékoztató közzététele iránt.

Fogalmak:

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a TRP Hungary Kft., (székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 5. 3. em., Cégjegyzékszám: 13-09-223443, Adószám:24765356-2-13, Cégjegyzéket vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cég bejegyzett törvényes képviselője: Őry Tamás Attila ügyvezető, a továbbiakban: Adatkezelő). Az adatkezelést az adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai jogosultak végezni.

Adatkezelési kérdésekben történő kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@trphungary.com

Telefonszám: +36 70 639 6765

2. A kezelt adatok

A webáruházi regisztráció alkalmával, az Ön által megadott adatok rögzítésre kerülnek a TRP Hungary Kft. Webáruházi Vásárlói Adatbázisban. A vásárlóktól kért személyes adatok:

 • Családi név (Vezetéknév)
 • Utónév (Keresztnév)
 • Cím (utca, házszám, település, irányítószám)
 • Születésnap
 • E-mail cím
 • Telefonszám

A Vásárlói Adatbázisok emellett tartalmazzák webáruházi vásárló regisztrációs számát, valamint rögzítésre kerülnek a vásárló vásárlási szokásaira vonatkozó adatok, többek között:

 • vásárlások időpontja
 • vásárlások értéke
 • vásárolt termékek
 • felhasznált akciós képeslapok/kuponok kódjai.
  Adatkezelés helye: Adat kezelésért felelős személy neve, beosztása.
 

Adatkezelő:

TRP Hungary Kft.

2040 Budaörs, Edison utca 5. 3. em. Adorján Viktor, üzletfejlesztési igazgató

Az adatkezelő az adatokat elektronikusan és papír alapon elektronikus adatkezelést Microsoft 365 szoftverek és Excel táblázatok támogatják. A hivatkozott nyilvántartások jelszóval védettek, ahhoz kizárólag az arra jogosult munkatársak férhetnek hozzá. Az egyes törzsvásárlók adatai az említett egységes nyilvántartásban kezeltek. Az érintett kérésére az Adatkezelő a kérelmező érintett részéről kezelt adatokat elkülöníti és ilyen módon a kérelmező részére hozzáférhetővé teszi.

3. Az adatkezelés célja

A Törzsvásárlói Adatbázisnak a személyes adatok és a vásárlói szokások adatkezelésének célja, hogy a TRP Hungary Kft. a törzsvásárlók részére:

 • megfelelő tájékoztatást nyújtson kedvezményeiről, törzsvásárlóknak szóló ajánlatairól, promóciós akcióiról,
 • célzott szolgáltatásokat, kedvezményeket nyújthasson,
 • továbbfejlessze szolgáltatásait, termékeit,
 • mindezek érdekében rögzítse és elemezze a vásárlói szokásaikat,

A Webáruházi Vásárlói Adatbázisnak a személyes adatok és a vásárlói szokások adatkezelésének célja, hogy a TRP Hungary Kft. a webáruház vásárlói részére:

 • teljesíthesse a webáruházban leadott rendeléseit,
 • kezelje a termékekkel kapcsolatos szavatossági igényeket (reklamáció, kijavítás, csere, visszavásárlás)
 • megfelelő tájékoztatást nyújtson kedvezményeiről, névre szóló ajánlatairól, promóciós akcióiról,
 • a vásárlások után további szolgáltatásokat, kedvezményeket nyújthasson,
 • továbbfejlessze szolgáltatásait, termékeit,
 • mindezek érdekében rögzítse és elemezze a vásárlói szokásaikat.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

4. Az adatkezelés jogalapja:

A törzsvásárlók részéről a 3. pontban rögzített adatok kezelésének a jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintettek az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásukat önkéntes módon, a webshopban történő vásárlás során tett nyilatkozat útján adják meg, melyben hozzájárulnak a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően a személyes adataiknak a kezeléséhez. Az adatkezelésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat tartalmazza az adatkezelésre vonatkozó rövid előzetes tájékoztatót, valamint jelen adatvédelmi tájékoztató megismerhetőségének lehetőségét. Az érintetteknek ezen felül minden lehetőségük adott, hogy a hozzájárulás megadását megelőzően a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát és így az adatkezelésre vonatkozó szabályokat megismerjék.

Az érintettek közül önállóan önkéntes hozzájárulást kizárólag a 16. életévét betöltött személyek jogosultak tenni. Amennyiben az érintett a 16. életévét még nem töltötte be, akkor a hozzájárulást a törvényes képviselőjének hozzájárulásával teheti meg.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a TRP Hungary Kft. mindaddig megőrzi, amíg az érintettek nem kérik annak törlését. A számviteli bizonylatok tekintetében a számviteli jogszabályoknak megfelelően 8 év.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre (adatfeldolgozók)

Az adatokat a TRP Hungary Kft. erre felhatalmazott alvállalkozói jogosultak feldolgozni.

Személyes adatokat az adatkezelőn harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adhat át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.

Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre viszont csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

A Webáruházi Vásárlói Adatbázis jelenlegi adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei:

TRP Hungary Kft., Budaörs, 2040. Edison utca 5. 3. em.
Pannon XP Kft., 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B

Az adatfeldolgozók felsorolása nem teljes körű, az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

A jelen pontban rögzített adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a regisztrált vásárlók részére küldött, ajándékcsomagok és egyéb promóciós termékek legyártása céljából történik.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben az érintett az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését, vagy korlátozását kéri, akkor adatkezelő ennek megfelelően az adatfeldolgozók részére továbbított adatok törlése és korlátozása iránt is intézkedik.

7. Adatbiztonsági intézkedések

A Vásárlói Adatbázisok adatait a TRP Hungary Kft. illetve adatfeldolgozói számítástechnikai rendszerén kerülnek tárolásra.

Az adatkezelést, adatfeldolgozás és az adatbiztonságot szolgálja az adatkezelő és adatfeldolgozók által megválasztott informatikai eszközök, amelyek biztosítják, hogy az adatokat csak megfelelő felhatalmazással lehessen rögzíteni, megtekinteni, továbbítani, módosítani vagy törölni, illetve hogy az adatok a feldolgozás során megőrizzék pontosságukat.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek a fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

A Webáruház a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyezhet el és olvashat vissza.

8. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

A személyes adatok megadásáról, az adatvédelmi tájékoztató megismerése után maguk a vásárlók döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.

Személyes adatai kezeléséről a vásárlók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek kezelt illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az érintettek ezen kérésükkel az info@trphungary.com címen kérhetnek tájékoztatást.

Amennyiben az érintett tájékoztatást kér, akkor azt Adatkezelő köteles haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül részére megadni. Amennyiben az Adatkezelő részéről a tájékoztatás megadása hosszabb idő szükséges, akkor további 60 napos határidőt kérhet, mely körülményről a kérés közlésétől számított 30. napig értesítenie kell az érintettet. Adatkezelő tájékoztatja érintettket, hogy amennyiben az érintett tájékoztatásra vonatkozó kérésének a rendelkezésre álló határidőn belül nem tenne eleget a z érintett a bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását.

Az adatok helyességért az adatközlők felelnek. Minden adatközlő kérheti a TRP Hungary Kft-től személyes adatai helyesbítését. A valóságnak meg nem felelő adatokat az adatkezelő helyesbíteni, a hiányos vagy téves adatot pedig törölni köteles. A helyesbítésről és a törlésről adatkezelő nem értesíti az érintetteket, tekintettel arra, hogy a helyesbítés vagy törlés jogos érdekeiket nem sérti.

A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését vagy zárolását. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az érintett jogosult továbbá hozzáférni a róla kezelt személyes adatokhoz, valamint jogosult ezen adatokról másolatot kérni, mely történhet papír alapú másolat készítésével vagy elektronikus úton való megküldéssel az érintett kérésének megfelelően.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Amennyiben az érintett a személyes adatainak törlését kéri, akkor nem csak az adatkezelőnél rögzített, hanem sok a többi adathordozón is, valamint a keresőmotorok a korábban tárolt verzióin keresztül is minden lehetséges elérési pontján töröli azokat.

A TRP Hungary Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az adatok kezeléséről szóló tájékoztatást, illetve adatainak törlését az a TRP Hungary Kft., Budaörs, 2040. Edison utca 5. 3. em. postai vagy a info@trphungary.com e-mail címen kérhetik.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Adathelyesbítés esetén az Adatkezelő a helyesbített adatokat is közli mindazokkal, akikkel az eredeti személyes adatokat közölte.

Az érintett jogosult továbbá az adatkezelés korlátozását kérni az alábbi esetekben:

 • amennyiben az érintett vitatja az adatok pontosságát, arra az időpontra amíg az Adatkezelő lehetővé teszi annak pontosítását.
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett nem az adatok törlését, hanem annak korlátozását kéri.
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, azonban de az érintett igényli azokat, jogi igény érvényesítéséhez kapcsolódóan.
 • amennyiben az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen (GDPR 21 cikk (1) bekezdés), addig az időpontig amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indoka elsőbbséget élvez-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket a hozzájárulás megadásával előzetesen is tudomásul veszi, hogy a 3. pontban rögzített adatok körében a fogalmakban rögzítettekre figyelemmel profilalkotást végez akkor, amikor az érintett személyes adatainak kezelése körében a vásárlók vásárlási szokásai alapján csoportosítva kezeli és a promóciós anyagokat az egyes érintett vásárlók vásárlási szokásaira személyre szabva küldi meg, valamint az adatkezelés körében vásárlási szokásokról statisztikát végez.

Az érintett vásárlók ugyanakkor jogosultak kérni, hogy az ő tekintetükben a profilalkotást az Adatkezelő ne végezze, az adatkezelés körében a vásárlási szokásokkal kapcsolatosan kezelt adatoktól elkülönítve kezelje, valamint egyes adatokat a profilalkotás körén kívül kezelje.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a TRP Hungary Kft. megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény tartalmazza.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

10. Jogorvoslat:

Az érintett az adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
honlap: www.naih.hu

Amennyiben az érintett az Adatkezelő részére jelen nyilatkozatban előírtak megsértéséből, vagy a vonatkozó jogszabályok be nem tartásából eredően kárt szenved, jogosult az ebből eredő kárának a megtérítését bírói úton érvényesíteni,

A TRP Hungary Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

10. Alkalmazandó jog:

Az Adatkezelő jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített adatkezelésére a nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE vonatkozó rendelkezései irányadók.

Budaörs, 2022. november 30.

TRP Hungary Kft.

Shopping Cart
Select your currency
HUF Magyar forint
EUR euró